Клубфербанд-ИТА ООД е създадена през 1991 г.

        Още на 14.03.2008 г., фирмата беше одитирана от URS - Bulgaria Ltd и получи сертификат за съответствие на международния стандарт за качество ISO 9001:2000. Сертификатът беше издаден от UKAS (Акредитационна служба на Великобритания) за срок от 3 години и беше потвърждаван два пъти - през 2009 и 2010 г.
        На 25.02.2011 г., след редовен годишен контролен одит, фирмата беше ресертифицирана спрямо последната версия на стандарта - ISO 9001:2008. На 14.03.2014 г. "КЛУБФЕРБАНД-ИТА" ООД получи сертификат по ISO 9001:2008 със срок на валидност до 13.03.2017 г.

       През месец март 2017 г. "КЛУБФЕРБАНД-ИТА" ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.002-0441-C01 по процедура BG16RFOP002-2.002 "Развитие на управленския капацитет и разтеж на малките и средни предприятия". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
        През месец март 2017 г. по този договор беше извършена ресертификация на внедрената във фирмата система за управление на качеството (СУК), съгласно стандарт ISO 9001:2015 в съответствие с процедурите на сертифициращия орган на TÜV NORD CERT GmbH (Акредитационна служба на Германия). Беше придобит сертификат № 44 100 17 32 0039 със срок на валидност три години. На 14.02.2020 г., след успешен одит, фирмата получи сертификат № 32 100 200037, валиден до 13.03.2023 г.
        По договор BG16RFOP002-2.002-0441-C01, през 2017 г. във фирмата беше внедрена система за управление на сигурността на информацията (СУСИ), съгласно ISO 27001:2013.
        През февруари 2018 г. фирмата беше сертифицирана в съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT. Придобитият сертификат № 44 121 17 32 0079 по ISO 27001:2013 е със срок на валидност до 07.03.2021 г.

        Обхватът на сертификата по ISO 9001:2015 за управление на качеството е: продажба и поддръжка на IT, електронно и електрическо оборудване, програмиране и сервиз, включително Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на автомати за продажба на билети, хартиени превозни документи и други и обработка на електронни безконтактни карти. Управление на проекти.
        Обхватът на сертификата по ISO 27001:2013 за управление на сигурността е: продажби, поддръжка и сервиз на интегрирани информационни, комуникационни, електронни и електрически устройства, съгласно Декларация за приложимост версия 1 от 01.07.2017 г.


Цели, които си поставя КЛУБФЕРБАНД-ИТА ООД с внедряването на ISO 9001:2015:

 • увеличаване броя на постоянните и дългосрочни клиенти на фирмата;

 • все по-пълно задоволяване на изискванията и нуждите на нашите клиенти;

 • непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги;

 • разработване и внедряване на нови продукти и услуги, които фирмата може да предлага;

 • своевременно предотвратяване на възникването на несъответствия и отстраняване на причините, довели до възникването им;

 • повишаване на ефективността на организацията на работата във фирмата;

 • повишаване на печалбата и разширяване присъствието на фирмата на пазара;

 • постоянно повишаване на квалификацията, знанията и уменията на персонала;

 • подобряване на условията за труд и безопасност на труда;

 • проучване и внедряване на нови методи за следене на информационните и организационни потоци в дейността на фирмата за повишаване на ефективността на дейността на фирмата;

 • въвеждане на нови методи за автоматизиране на управлението на фирмата и разширяване на обхвата на електронната обработка на процесите, свързани с възникването, съхранението, анализа и обработка на информацията в процесите на управление и контрол на дейността на фирмата и нейното ръководство.

Цели, които си поставя КЛУБФЕРБАНД-ИТА с внедряването на ISO 27001:2013:

 • Да се гарантира конфиденциалността, целостта и пълноценният достъп до всички физически и електронни информационни активи, както на Дружеството, така и на клиентите и заинтересованите страни, предоставени на "КЛУБФЕРБАНД ИТА" ООД в процеса на изпълнение на договорни задължения, като се внедрят и поддържат адекватни организационни и технически мерки за защитата им въз основа на адекватен анализ на риска.

 • Да се определят и приложат ясно дефинирани и документирани критерии за оценка на риска, отговарящи както на изискванията на ISO 27001:2013, така и на приложимите нормативни и договорни задължения и на стратегическите интереси на Дружеството.

 • Да се преглеждат периодически и се актуализират мерките за защита на сигурността на информацията след обективна и компетентна системна оценка и преоценка на ефективността им.

 • Да се следи за ново възникнали заплахи за информационните активи, като се организира без отлагане прилагането на адекватни механизми и контроли за защита.

 • Да се планират и предприемат подходящи действия за осигуряване на непрекъснатост на дейността на Дружеството, като се създадат, поддържат и тестват периодически актуални планове за действие при възникване на извънредни ситуации.

горе